ဆက္သြယ္ရန္

Internet Wallet Myanmar Limited

အမွတ္(၁၅)၊ Junction Square Complex၊ ၃၇-G၊ ျပည္လမ္း၊ ၁၃၀၄၁ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

CALL US

 • +၉၅-၁-၃၇၇၈၈၈
  +၉၅-၉-၃၀၀၀၀၀၆၆
  +၉၅-၉-၄၅၀၁၄၄၄၅၅

SMS US

 • +၉၅-၉-၄၅၄၉၉၄၄၀၄

VIBER / WhatsApp

 • ဖုန္းနံပါတ္:
  + ၉၅-၉-၄၅၄၉၉၄၄၀၄

MAIL

  အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ပါ