ဆက္သြယ္ရန္

Internet Wallet Myanmar Limited

အမွတ္ (၂၆၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

ဖုန္းေခၚရန္

 •  
  +၉၅-၉-၉၆၉၆၀၀၀၀၀

ဖတ္စ္

 • +၉၅-၁-၃၇၈၅၆၆
 • စာတိုက္သတၱာအမွတ္- ၁၁၁၈၂

စာတိုေပးပို႔ရန္

 • +၉၅-၉-၄၅၄၉၉၄၄၀၄

VIBER / WhatsApp

 • ဖုန္းနံပါတ္:
  + ၉၅-၉-၄၅၄၉၉၄၄၀၄

အီးေမးလ္

  အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ပါ