ဆက္သြယ္ရန္

Internet Wallet Myanmar Limited

No.15, Junction Square Complex, 37-G, Pyay Road,13041 Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

CALL US

  • +95-1-377888
    +95-9-30000066
    +95-9-450144455

SMS US

  • +95-9-454994404

VIBER / WhatsApp

  • Phone: +95-9-454994404

    အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ပါ