ဆက္သြယ္ရန္

Internet Wallet Myanmar Limited

အမွတ္ (၂၆၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

ဖုန္းေခၚရန္

  • +၉၅-၉-၉၆၉၆၀၀၀၀၀

ဖတ္စ္

  • +၉၅-၁-၃၇၈၅၆၆
  • စာတိုက္သတၱာအမွတ္- ၁၁၁၈၂

စာတိုေပးပို႔ရန္

  • +၉၅-၉-၄၅၄၉၉၄၄၀၄

VIBER / WhatsApp

  • ဖုန္းနံပါတ္:
    + ၉၅-၉-၄၅၄၉၉၄၄၀၄

အီးေမးလ္

    အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ပါ